Articles of Association

June 20th, 2017

§ 1

Selskapets navn er Solstad Farstad ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

 

§2

Selskapets forretningskontor er i Skudeneshavn i Karmøy kommune. Selskapets generalforsamling kan eventuelt avholdes i Haugesund eller i Oslo etter styrets nærmere beslutning.

 

§3

Selskapets formål er å drive rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskaper som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet.

 

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 583 064 598, fordelt på 291 532 299 aksjer, hver pålydende NOK 2.

 

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

 

§5

Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 medlemmer.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder hver for seg, eller to styremedlemmer i fellesskap.

 

§6

Selskapet skal ha en valgkomité med 2-3 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.  Valgkomitéen skal foreslå kandidater til styret og til valgkomitéen selv, samt foreslå honorering av styrets og valgkomitéens medlemmer. Generalforsamlingen velger komitéens medlemmer, herunder leder, og fastsetter deres godtgjørelse. Generalforsamlingen kan gi retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

 

§7

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

 

  1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
  2. Fastsettelse av konsernoppgjør.
  3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

 

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til generalforsamling, kan istedenfor utsendelse gjøres tilgjengelig på selskapet hjemmesider på internett. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamling.

 

§8

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

**********